Corporate Services TH

บริการองค์กร

นับตั้งแต่การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง การจัดซื้อ จนกระทั่งฝ่ายกฎหมายและฝ่ายธุรการ ทีมให้บริการองค์กรของเราทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนและให้แนวทางกับทีมงานต่าง ๆ ในเครือข่ายบริษัทของเรากว่า 140 แห่งทั่วโลก

บริการองค์กร

นับตั้งแต่การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง การจัดซื้อ จนกระทั่งฝ่ายกฎหมายและฝ่ายธุรการ ทีมให้บริการองค์กรของเราทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนและให้แนวทางกับทีมงานต่าง ๆ ในเครือข่ายบริษัทของเรากว่า 140 แห่งทั่วโลก

ดูตำแหน่งงานในหมวดนี้